ČAR

ČAR - Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

home | novinky | závody | informace ČAR | adresář | odkazy | english version

 

Pravidla ČAR

rogaining, sportovní treking, horský orientační běh

O B S A H

Obecná ustanovení

X1       Počet členů v týmu

X2       Mapy

X3       Kategorie

X4       Věková či jiná omezení účasti

X5       Pomůcky využitelné při závodě

X6       Průchod kontrolními body

X7       Popisy kontrol

X8       Pomoc při závodě

X9       Další povinnosti závodníků

X10     Protesty

X10a  Protesty proti průběhu závodu

X10b  Protesty proti oficiálním výsledkům

X10c  Odvolání se proti výsledku protestu

X11     Disciplinární opatření

X12     Postih dopingu     

X13     Porušení pravidel ČAR

X14     Výjimky

Speciální ustanovení pro horský orientační běh a sportovní treking

A1       Doba trvání závodu

A2       Start

A3       Předpokládané vítězné časy

A4       Informativní délky tratí

A5       Ukončení závodu

A6       Výsledková listina

A7       Povinná výbava

A8       Zákres tratí

Speciální ustanovení pro rogaining

B1       Doba trvání závodu

B2       Start

B3       Ukončení závodu

B4       Výsledková listina

Obecná ustanovení

Tato Pravidla jsou pouze vodítkem k rozhodování při závodech v rogainingu, horském orientačním běhu a sportovním trekingu. Při posuzování jednotlivých sporných situací je rozhodující princip sportovní a občanské čestnosti.

X1       Počet členů v týmu

           

            Soutěží se ve vícečlenných týmech, zpravidla dvoučlenných. V jedné kategorii mohou soutěžit i týmy s rozdílným počtem členů.

X2       Mapy

            Používají se “zelenobílé“ mapy měřítek od 1 : 25 000 do 1 : 50 000.

X3       Kategorie

            české značení                                               mezinárodní značení

            HH 20              muži 20 let a mladší               MJ       Men’s Junior

            DD 20             ženy 20 let a mladší               WJ      Women’s Junior

            HD 20             mix 20 let a mladší                 XJ        Mixed Junior

            HH                   muži                                       MO      Men’s Open

            DD                  ženy                                       WO     Women’s Open

            HD                  mix                                         XO       Mixed Open

            HH 40              muži 40 let a starší                MV       Men’s Veteran

            DD 40             ženy 40 let a starší                 WV      Women’s Veteran

            HD 40             mix 40 let a starší                   XV       Mixed Veteran

           

            HH 55              muži 55 let a starší                MSV    Men’s Super Veteran

            DD 55             ženy 55 let a starší                 WSV   Women’s Super Veteran

            HD 55             mix 55 let a starší                   XSV     Mixed Super Veteran

            Obecná definice

            HH xx            kategorie muži, tj. všichni členové týmu musí být muži a musí být starší (resp. mladší) xx let (včetně)

            DD xx            kategorie ženy, tj. všichni členové týmu musí být ženy a musí být starší (resp. mladší) xx let (včetně)

            HD xx            kategorie mix, tj. členové týmu mohou být muži i ženy, vždy však musí být v týmu minimálně jedna žena a jeden muž, všichni musí být starší (resp. mladší) xx let (včetně)

            Věkové hranice musí splňovat všichni závodníci v týmu.

            Vždy musí být vypsány základní kategorie - muži, ženy a mix (HH, DD a HD). Vypsání   ostatních kategorií záleží na rozhodnutí pořadatele.

            Mezinárodní značení se používá u závodů s větším počtem zahraničních závodníků.

            Kategorie “Super Veteran“ se vypisují pouze vyjímečně u mezinárodních závodů.

X4       Věková či jiná omezení účasti

            Všichni závodníci musí být starší 15ti let.

            Pořadatel má právo vzhledem k obtížnosti závodu nepřipustit ke startu závodníky, u nichž má pochybnosti o jejich fyzické a psychické připravenosti potřebné k absolvování závodu. (Může se jednat zejména o závodníky mladší 18ti let nebo starší 60ti let.)

            Závodů se sportovci účastní na vlastní nebezpečí.

X5       Pomůcky využitelné při závodě

            Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS apod.). V případě pochybnosti ohledně “speciálních navigačních pomůcek“ rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR.

            Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky.

X6       Průchod kontrolními body

            Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolními body a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti. Každý člen týmu musí provést označení průchodu kontrolním bodem sám.

            Přísně je zakázáno bez svolení pořadatele opustit spoluběžce (např. při jejich vyčerpání či zranění) a doběhnout zbytek tratě sám.

            Průchod kontrolními body se označuje  a) do startovního průkazu do políčka, které svým pořadovým číslem odpovídá pořadovému číslu kontrolního bodu nebo b) dle pokynů pořadatele. Při posuzování sporného označení (ražení) je rozhodující možnost prokázání průchodu kontrolním bodem.

X7       Popisy kontrol

            Popisy kontrol se vydávají ve formě piktogramů nebo slovního popisu.

            Pořadatel může a) u každé kontroly označit, zda kontrolní stanoviště je mapový objekt (značí se "M") či existuje pouze v reálu (značí se "R"¨) nebo b) upřesnit umístění kontrolního stanoviště v terénu tzv. “zdvojenými piktogramy“.

            Zvláště objekty typu "R" však musí být dostatečně výrazné a musí být bez problémů dohledatelné pouze s využitím závodní mapy.

X8       Pomoc při závodě

            Závodníkům (týmu) nesmí při závodě pomáhat žádná další osoba, ani je doprovázet.

            Pes či jiné zvíře smí závodníky doprovázet pouze se souhlasem hlavního rozhodčího.

            Pořadatel může povolit využívat při závodě služeb samoobsluh, restaurací apod. V zásadě musí jít vždy o služby, které mohou využít všichni závodníci.

            V případě nehody (zranění apod.) musí závodníci poskytnout veškerou možnou pomoc. Tým nesmí být postižen za porušení pravidel v souvislosti s poskytnutím pomoci.

X9       Další povinnosti závodníků

            Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území České republiky.

            Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je  ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty před ukončením závodu.

            Po vypršení časového limitu jsou všechny týmy, které dosud nedokončily závod, povinny se v nejkratším možném čase hlásit v cíli. V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné akce.

X10     Protesty

X10a   Protesty proti průběhu závodu

            Protesty proti průběhu závodu je nutno podat písemně do 1 hodiny po uzavření cíle hlavnímu rozhodčímu. Protesty se podávájí  zásadně jménem celého týmu.

            Poplatek za protest je buď nulový (nebyla-li jeho výše uvedena v pokynech k závodu) nebo je ve výši stanovené pořadatelem, avšak nikdy nesmí přesáhnout příslušné startovné (protestujícího týmu). Při alespoň částečném uznání protestu je poplatek vrácen protestujícímu, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

            Hlavní rozhodčí řeší protest společně s členy Prezídia ČAR, kteří jsou přítomni na závodě a nemají přímý vztah k protestu (pořadatelé, protestující). Výsledem je sdělen (písemně) protestujícímu co možná nejdříve.

            Protestující má právo na své požádání být přítomen řešení protestu.

X10b   Protesty proti oficiálním výsledkům

            Protesty proti oficiálním výsledkům je nutno zaslat písemně do 14ti dnů od zveřejnění oficiální výsledkové listiny pořadateli. Pořadatel nejdéle do 14ti dnů zašle zprávu o vyřešení protestu protestujícímu.

X10c   Odvolání se proti výsledku protestu

            Protestující se může do 7 dnů od sdělení výsledků protestu odvolat k prezidentu ČAR, který odvolání přednese na nejbližším zasedání Prezídia ČAR. Rozhodnutí Prezídia ČAR  je konečné.

           

X11     Disciplinární opatření

            Za nesportovní chování mohou být závodníci a funkcionáři disciplinárně potrestáni.

            Návrhy na disciplinární opatření se zasílají písemně generálnímu sekretáři ČAR, který je přednese na nejbližším zasedání Prezídia ČAR. Pozhodnutí Prezídia ČAR je konečné..

X12     Postih dopingu

            Doping je zakázaný. Tresty za pozitivní dopingový nález (či odmítnutí dopingové zkoušky) se stanovují dle Charty boje proti dopingu a příslušných navazujících materiálů.

X13     Porušení pravidel ČAR

            V případě vážného porušení Pravidel je závodník (tým) potrestán penalizací či diskvalifikován.

X14     Výjimky

            V odůvodněných případech může Prezídium ČAR stanovit výjimky z těchto Pravidel.

Speciální ustanovení pro horský orientační běh a sportovní treking

Horský orientační běh a sportovní treking jsou extrémní vytrvalostní sporty založené na orientaci (navigaci) v terénu a týmové spolupráci. Úkolem soutěžících týmů je nalézt v co nejkratším čase ve stanoveném pořadí určené kontrolní body. Vítězí tým s nejnižším časem.

A1        Doba trvání závodu

            Závody v horském orientačním běhu jsou vícedenní (obvykle dvoudenní), mohou být však i jednodenní.

A2        Start

            Start je první den vždy hromadný. U vícedenních závodů se druhý den (příp. další dni) startuje v časových odstupech z předchozího dne (tzv. handicap).

A3        Předpokládané vítězné časy (rozpětí, pro každý den):

            kategorie                                vítězný čas               

                                                           (hod. : min.)               

            HH, HH 20, HH 40                  3 : 00 - 4 : 30             

            DD, DD 20, DD 40                 2 : 00 - 3 : 30 

            HD, HD 20, HD 40                 2 : 00 - 3 : 30 

            Se souhlasem Prezídia ČAR může pořadatel vypsat i jiné vítězné časy.

A4        Informativní délky tratí (vzdušnou čarou) a počty kontrol pro hlavní kategorie:

            kategorie         délka                           počet

                                    (km)                           kontrol

                HH               25 - 35                        10 - 15

                DD              15 - 23                          6 - 11

                HD              15 - 23                           6 - 11

A5        Ukončení závodu

            Pro daný tým závod končí proběhnutím posledního člena týmu cílem nebo uplynutím časového limitu.

A6        Výsledková listina

            Ve výsledkové listině jsou týmy uvedeny vzestupně podle dosaženého času. Týmy, které nemohou prokázat správný průchod všemi kontrolami či překročily předem stanovený časový limit jsou dle rozhodnutí pořadatele (ex ante) buď diskvalifikovány nebo jsou uvedeny na konci výsledkové listiny.

A7        Povinná výbava

            U závodů ve sportovním trekingu obvykle pořadatel předepisuje povinnou výbavu (spacák, stan apod.), s níž je nutno absolvovat celý závod.

A8        Zákres tratí

            U závodů ve sportovním treking si závodníci obvykle sami zakreslují trať podle souřadnic určujících umístění kontrolních bodů v terénu.

Speciální ustanovení pro rogaining

Rogaining je extrémní vytrvalostní sport založený na orientaci (navigaci) v terénu a týmové spolupráci. Úkolem soutěžících týmů je nalézt ve stanoveném časovém limitu v libovolném pořadí co nejvíce kontrolních bodů (různě obodovaných). Vítězí tým s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.

B1       Doba trvání závodu

            Závod v rogainingu trvá 24 hodin. Pořadatel může vedle hlavního závodu ještě vypsat závod na 12, popř. 6 hodin. Výjimečně je možné stanovit i jiný časový limit, vždy však minimálně 6 hodin.

B2       Start

            Start je hromadný. Pořadatel múže vydat mapy s časovým předstihem kvůli plánování trasy. V tom případě nesmí nikdo opustit startovní prostor před startovním signálem.

B3       Ukončení závodu

            Závod končí uplynutím stanoveného počtu hodin od startovního signálu. Týmy, které dorazí později jsou penalizována bodovou srážkou za každou započatou minutu prodlení. Tým, který dorazí déle než 30 minut po ukončení závodu, není klasifikován.

B4       Výsledková listina   

            Ve výsledkové listině jsou týmy uvedeny sestupně podle počtu získaných bodů, v případě rovnosti rozhoduje dosažený čas.

            Počet získaných bodů činí součet bodových hodnot kontrol, kterými tým prokazatelně prošel, po odečtení penalizací.

design: Vladislav Kalous
2003 -2006 Libor Jirku
mailto_webmaster